open_close_elevators.jpg

Siguri dhe Cilesi Maksimale

"LIFTECH" sh.p.k ofron një sërë shërbimesh shumë të rëndësishmë të cilat janë të nëvojshmë të plotësojnë standartë. Standarte të cilat sigurojnë siguri teknike të plotë, komoditet, estetike dhe klas.

Vitet e eksperiencës i kanë zgjeruar më tej shërbimet tona , duke ofruar shërbime të përgjithshmë në montimin , importimin dhe mirëmbajtjen e ashensorëve të shumëllojshëm.

Firma jonë është e specializuar në instalim, mbështetje teknike dhe mirëmbajtjen e të gjitha llojeve të ashensorëve dhe shkallëve lëvizëse.Njëkohësisht disponon montim automatik dhe elektronik të teknologjisë se fundit të ashensorëve.

Materialet që përdoren janë të një cilësie shumë të lartë dhe të gjitha janë të pajisura me certifikimin CE.Si cilësia e materialit dhe cilësia e instalimit i japin më tepër mundësi firmës sonë për të dhënë garanci tek sistemet e vendosura
në shërbimet e detajuara që në ofrojmë janë :

Analiza

Një analizë e përgjithsme e terrenit , infrastrukturës ku do të instalohet ashensorit për te menaxhuar sa më mirë kostot dhe efektivitetin e shërbimit.

Instalim montim

Instalim të gjithë ashensorit në strukturën ku u analizua dhe realizimin e saj me anë të mjeteve më moderne .

Mirembajtje

Mirembatje të ashensorëve që janë montuar, duke siguruar funskionalitet të përhershëm.

Import

Import të materialeve për ndërtimin e ashensoreve nga firmat më prestigjoze .

Shërbime te tjera

Sherbime te tjera sic janë shkallët lëvizeze që janë shumë të përdorshme , në qëndrat tregëtare më të mëdha të Ballkanit dhe jo vetëm.